Du er her: Hjem | Organisasjon | Planverk og reglement

Personvernerklæring

Verran kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunens enheter. Det daglige ansvaret er delegert til informasjonssikkerhetsansvarlig. Denne erklæringen gir informasjon til brukere av kommunens tjenester om generell behandling av personopplysninger og informasjon om besøkende på www.verran.kommune.no  (jfr. personopplysningsloven).

Reglementsamling

Reglementsamling, revidert september 2016, inneholder delegasjonsreglement, økonomireglement, finansreglement og reglement for styrer, råd og utvalg.

Dokumentet i sin helhet kan du lese her.

Renovasjonsplan for hytte- og fritidseiendommer i Verran kommune

Plan for renovasjon for hytte- og fritidseiendommer i Verran (pdf).

Kommuneplanens samfunnsdel

Plan for 2013-2019 ble vedtatt i kommunestyret i mars.

Planen kan du lese her.

Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan 2014 - 2017 ble vedtatt i kommunestyremøte 24.4.14.

Til plandokumentet.

Toppen_600_100x75

Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2013-2017

Vedtatt av kommunestyret 24.4.14. Planen erstatter tidligere plan innen samme tema.

Til plandokumentet.

Eierstrategi

Kommunestyret i Verran vedtok den 25.4.2013, eierstrategien for Jekta AS, Verran utbyggingsselskap og IKSer.

Sluttrapport - Likestilling og mangfold i Verran kommune

Hovedmålet for prosjektet var å bidra til at kommunen i sin arbeidsgiverpolitikk, sine tjenester,
planprosesser og medvirkning ivaretar hensynet til likestilling og mangfold.
Ill plan_125x125

Kommuneplanens arealdel

Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 24.02.11 gjeldende kommuneplanens arealdel for Verran kommune.

Temaplan idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2010-2014

Kommunestyret vedtok i møte 28.10.2010 temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2010-2014. Planen erstatter tidligere kommunedelplaner innen samme tema.